Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej "RODO" informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej jako: "Administrator") jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach, z siedzibą przy ul. Kopernika 13B, 14-330 Małdyty, tel. 89 7586195, posiadający REGON: 004451662, NIP 7411533256, e-mail: gops@gopsmaldyty.pl

Inspektor Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach:

Magdalena Rosmus, e-mail: iod.gopsmaldyty@grupaformat.pl

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach, w szczególności w oparciu o akty prawne dotyczące:

 • pomocy społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm. )
 • dodatków mieszkaniowych na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),
 • świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111).
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 670),
 • zasiłków dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092, z późn. zm.),
 • Karty Dużej Rodziny realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r., poz. 1390),
 • dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.755),
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 218),
 • wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111),
 • stypendia i zasiłki szkolne na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświacie (Dz. U z 2019r., poz. 1481),
 • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych      z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373),
 • świadczeń wychowawczych (500 + ) wykonywanych na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407),
 • świadczeń „Dobry start” wykonywanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1343).

Dane osobowe pozyskiwane będą przede wszystkim od osób, których dotyczą, a także z innych źródeł, w zakresie określonym w/w aktami prawnymi. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat; w przypadku danych osobowych gromadzonych w systemach informatycznych - bezterminowo.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). W sytuacjach szczególnych przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić z poszanowaniem przepisów zawartych w rozdziale V RODO.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa dotyczące danych osobowych, które są przetwarzane w niniejszym postępowaniu: dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, nie dotyczy to danych, których przetwarzanie jest nakazane prawem, usunięcia danych, nie dotyczy to danych, których przetwarzanie jest nakazane prawem, przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Pani/Pana, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może mieć miejsce tylko w stosunku do danych, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę. W niniejszym postępowaniu przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z mocy prawa, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów "RODO".

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływające na Pani/Pana sytuację prawne nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny obchodzą