Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach

Stypendia i zasiłki szkolne

Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej

w dniach 01-15 września 2020. 

oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego ( z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku).

Druk wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach.

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium:
Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:
OSOBA PRACUJĄCA: Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
OSOBA BEZROBOTNA: Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostaniu bez pracy w miesiącu poprzedzalącym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ GOPS: Poświadczenie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, rodzinny, pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy, energetyczny) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE: Odcinek emerytury/renty lub decyzja o przeliczeniu emerytury i renty.
OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE: Poświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przelIczeniowych. Wliczamy dochód powyzej 1 ha przeliczeniowego.
OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY: Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA: Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

DODATKOWO OSOBA WYKONUJACA PRACE DORYWCZE: Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochod rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.


OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnIka właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:
a) w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zwierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
b) w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zwierające informację o formię opodatkowania oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
c) w przypadku zawieszenia działalności - dokument potwierdzający ten fakt.

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty związane z wydatkami wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie listy wypłat lub na rachunek bankowy
wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji.


Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  • klęski żywiołowej,
  • wydatków związanych z nagłą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
  • innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny obchodzą